Algemene voorwaarden

Hoe werken wij?

Worldwide Placements is een bemiddelingsbureau dat probeert vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Er is sprake van een match, wanneer de opdrachtnemer en werkgever een overeenkomst hebben gesloten. Naast het matchen van opdrachtnemers en werkgevers, doen wij ons best om gratis ondersteuning te bieden bij vragen op het gebied van solliciteren, visa, huisvesting, stagebeurzen, et cetera. Als bemiddelingsbureau zijn we niet verantwoordelijk voor de juiste naleving van de afspraken in de overeenkomsten die gesloten zijn tussen opdrachtnemer en werkgever, zoals afspraken die gemaakt zijn over werkuren, vergoedingen, geografische flexibiliteit, stagedoel, gedrag op de werkvloer en mogelijke beëindiging. Echter kun je altijd een beroep op ons doen wanneer de procedure niet verloopt zoals gewenst. Het behoort tot onze service om passende oplossingen te bieden. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn wanneer je gebruikt maak van de dienst.

Artikel 1 – Toepasselijkheid.

1.1 Op deze pagina staan de algemene voorwaarden waaronder u gebruikt kunt maken van de website en de services (zoals hieronder gedefinieerd) van worldwide-placements.com. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, service verleende dienst en overeenkomst tussen worldwide-placements.com (hierna te noemen: “Worldwide Placements), opdrachtnemer en werkgever;

1.2 Alleen de voorwaarden van Worldwide Placements gelden, er gelden geen eventuele voorwaarden van de partij waar de overeenkomst mee wordt gesloten;

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen;

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen;

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden;

1.7 De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website: http://www.worldwide-placements.com.

Artikel 2 – Definities.

2.1 Definities van de door Worldwide Placements gebruikte begrippen.

Dienst(en): stage/afstudeer bemiddeling, traineeshipbemiddeling, werkbemiddeling.

Opdrachtnemer: student, trainee en (periodieke) werknemer.

Werkgever: een organisatie of persoon welke een vacature plaats op de website worldwide-placements.com, met de intentie een opdrachtnemer te werven. De werkgever zorgt ten alle tijden voor juiste en gepaste begeleiding van de opdrachtnemer. Worldwide Placements is niet verantwoordelijk voor de contractuele afspraken gemaakt tussen werkgever en opdrachtnemer. Hieronder vallen ook afspraken die gemaakt zijn over werkuren, vergoedingen, geografische flexibiliteit, (stage)doelen, gedrag op de werkvloer en mogelijke beëindiging.

Student/Stagiair: onder student/stagiair wordt verstaan; een persoon die als student staat ingeschreven aan een door het Nederlandse Ministerie van O & W erkende opleiding en die heeft gesolliciteerd via Worldwide Placements voor een stageplaats. Voor buitenlandse studenten is het van belang dat de student staat ingeschreven voor een opleiding welke in het land van herkomst wordt erkend.

Trainee: onder trainee wordt verstaan een (young) professional die in opleiding is bij een organisatie om zijn of haar competenties te verbeteren.

Werknemer: een persoon die via Worldwide Placements heeft gesolliciteerd op een vakantiebaan.

Begeleider: een begeleider binnen de organisatie die de student, trainee of werkzoekende ondersteunt en wegwijs maakt tijdens de stage, traineeship of vakantiebaan.

Stageplaats: leerplek binnen een organisatie.

Stage: onderdeel van een erkende opleiding waarbij praktijkervaring wordt opgedaan bij een organisatie of instelling, niet te verwarren met een bijbaan of baan.

Afstudeerplaats: leer(werk)plek bij een organisatie waarbij de student in opdracht van de organisatie een opstel of onderzoek uitvoert.

Afstudeerscriptie: een verplicht wetenschappelijk opstel of onderzoek dat deel uitmaakt van een erkende opleiding, waarmee de student afstudeerpunten kan behalen.

Traineeship: een programma waarbij de trainee de mogelijkheid krijgt om met verschillende functies in aanraking te komen en de organisatie goed te leren kennen. Coachen, werken en leren staan bij een traineeship centraal.

Vakantiebaan: vakantiewerk of periodiek werk dat tegen betaling verricht wordt door studenten of overige personen, hierbij te noemen werknemer.

Vacature: een onvervulde stageplaats, afstudeerplaats of vakantiebaan binnen een organisatie waarvoor de werkgever een opdrachtnemer zoekt.

Match: er is sprake van een match wanneer er overeenstemming is bereikt tussen de opdrachtnemer en werkgever

Overeenkomst: afspraken die zijn gemaakt tussen de opdrachtnemer en werkgever. De afspraken dienen schriftelijk te zijn bevestigd d.m.v. ondertekening.

Website: de website van Worldwide Placements, te bezoeken via http://www.worldwide-placements.com, en alle onderliggende pagina’s.

Worldwide Placements: bemiddelingsorganisatie welke adviseert aan, informeert aan en bemiddeld tussen opdrachtnemer en werkgever, met als doel contracten te realiseren tussen beide partijen, de opdrachtnemer en werkgever. Worldwide Placements, is een handelsnaam van de vennootschap onder firma Wwp Talent, kantoorhoudende te (7621 VX) Borne, aan de Egelantierstraat 2. Het KVK nummer is 65158504.

Wwp Talent: de vennootschap onder firma, waar de handelsnaam worldwide-placements.com onder valt. Wwp Talent v.o.f. heeft naast worldwide-placements.com nog één handelsnaam; wwptalent.nl. Een onlinevacaturebank gericht op de Nederlandse markt.

Externe organisaties: wereldwijde service-aanbieders die Worldwide Placements adviseert aan de opdrachtnemer als aanvullende service. Hieronder vallen aanbieders van huisvesting, visa, stagebeurzen en andere organisaties die een toegevoegde waarde kunnen zijn voor de opdrachtnemer met betrekking tot de dienst. De contractuele voorwaarden, waaronder betalingen en andere zaken, zijn individuele overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de externe organisatie die op geen enkele wijze zichtbaar zijn voor Worldwide Placements en waarvoor Worldwide Placements op geen enkele wijze de verantwoording draagt.

Kwaliteitseisen: eisen die gesteld worden aan de werkgever met betrekking tot de dienst. De kwaliteitseisen dienen geaccepteerd te worden alvorens een vacature geplaatst kan worden. De kwaliteitseisen verschillen per dienst en staan vermeld op de website.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 De algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst;

3.2 In het geval van opdrachtnemer is er sprake van een overeenkomst met Worldwide Placements indien de opdracht tot bemiddeling is voldaan en dit door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd d.m.v. ondertekening;

3.3 In het geval van werkgevers en overige partijen is er sprake van een overeenkomst bij het plaatsen van een vacature. De werkgever dient voor de plaatsing akkoord te gaan met de door Worldwide Placements opgestelde kwaliteitseisen en (gebruikers) voorwaarden.

3.4 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is;

3.5 Worldwide Placements kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden; indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;

3.6 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief OB(omzetbelasting) en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;

3.7 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Worldwide Placements daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Worldwide Placements anders aangeeft;

3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Worldwide Placements niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders;

3.9 Worldwide Placements zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;

3.10 Worldwide Placements heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

3.11 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Worldwide Placements aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Worldwide Placements worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Worldwide Placements zijn verstrekt, heeft Worldwide Placements het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtnemer de gegevens aan Worldwide Placements ter beschikking heeft gesteld. Worldwide Placements is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Worldwide Placements is uitgegaan van door de opdrachtnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;

3.12 Worldwide Placements is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst;

3.13 Voorts is Worldwide Placements bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Worldwide Placements kan worden gevergd;

3.14 Indien Worldwide Placements tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 4 – Procedure

4.1. De werkgever registreert zich of logt zich in als gebruiker. Waarna het de mogelijkheid heeft een bedrijfsprofiel aan te maken en vacatures te plaatsen. Er kunnen diverse gegevens worden vrijgegeven aan Worldwide Placements, zoals; bedrijfsnaam, aantal medewerkers, adresgegevens, branche en persoonsgegevens van de contactpersoon. Indien de werkgever een vacature plaatst dient het aan te geven akkoord te gaan met de kwaliteitseisen welke Worldwide Placements hanteert;

4.2 De opdrachtnemer kan zonder inschrijving de vacatures die op de website van Worldwide Placements vermeldt staan zien en hierop solliciteren. Solliciteren gebeurt door het sollicitatieformulier in te vullen, die onder elke vacature is weergegeven. Voordat de opdrachtnemer de sollicitatie kan verzenden dient de opdrachtnemer te bevestigen dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en instemt met alle bepalingen van de voorwaarden, voordat hij deze officieel aanvaardt. Eventuele vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden kunnen per e-mail worden gesteld via info@worldwide-placements.com;

4.3 De opdrachtnemer draagt de verantwoording voor het correct en naar waarheid invullen van het sollicitatieformulier. Wijzigingen kunnen per e-mail worden doorgegeven via info@worldwide-placements.com;

4.4 Indien het sollicitatiemateriaal niet voldoende, incompleet of niet bruikbaar is, zal Worldwide Placements de opdrachtnemer hierover informeren. Waar mogelijk, zullen beide partijen samen het materiaal verbeteren. Het is Worldwide Placements toegestaan het sollicitatiemateriaal in een bedrijfsformat te zetten en kleine aanpassingen te verrichten;

4.5 Indien de opdrachtnemer de sollicitatie heeft verzonden, wordt deze ontvangen door Worldwide Placements. Worldwide Placements gebruikt de informatie van de sollicitatie om de opdrachtnemer voor te stellen aan de werkgever. De opdrachtnemer wordt enkel voorgesteld aan de werkgever van het bedrijf waarop de opdrachtnemer heeft gesolliciteerd. De (persoons)gegevens zullen conform het privacy statement van Worldwide Placements en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt;

4.6 De werkgever bepaald of de opdrachtnemer op sollicitatie mag komen. De sollicitatie gebeurt doorgaans via Skype of telefoon. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het gesprek. Worldwide Placements kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het niet bereiken van een overeenkomst tussen werkgever en opdrachtnemer;

4.7 Indien een akkoord is bereikt tussen de werkgever en opdrachtnemer is de bemiddeling geslaagd. De bemiddelingskosten zullen in rekening worden gebracht op de opdrachtnemer;

4.8 Diensten van Worldwide Placements zijn bedoeld voor personen die op de startdatum van de dienst een leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Personen die op de startdatum nog geen 18 jaar zijn, hebben toestemming nodig van een ouder of voogd, welke persoonlijk contact dient op te nemen met Worldwide Placements. De sollicitatie, de overeenkomst en betaling wordt in dit geval in overleg met de ouder of voogd doorlopen.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Worldwide Placements zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld;

5.2 Voor gebruikmaking van sommige delen van onze dienst is een vergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoedingen worden op de website vermeld;

5.3 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen diensten;

5.4 Betaling vindt plaats op de manier zoals op de website is beschreven;

5.5 Indien de betaling geschiedt door middel van een automatische incasso, zorgt de opdrachtnemer of werkgever voor een toereikend bank- of girosaldo, zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. De opdrachtnemer of werkgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling. De opdrachtnemer of werkgever geeft Worldwide Placements toestemming om het volledige bedrag per automatische incasso te incasseren;

5.6 Worldwide Placements hanteert geen inschrijfkosten of aanbetalingen. Worldwide Placements brengt enkel bemiddelingskosten in rekening. De bemiddelingskosten worden in rekening gebracht indien de overeenkomt gesloten is tussen de opdrachtnemer en werkgever. De factuur wordt na de bemiddeling per e-mail verstuurd naar de opdrachtnemer. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Worldwide Placements aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Worldwide Placements is aangegeven;

5.7 Indien de betaling niet geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum, heeft Worldwide Placements het recht 12 euro per keer aan herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de opdrachtnemer na derde herinnering nog niet heeft betaald, heeft Worldwide Placements het recht een incassobureau in ta schakelen voor het innen van het bedrag van de totaalfactuur. De extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Bij het uitblijven van de betaling is Worldwide Placements genoodzaakt contact op te nemen met de werkgever om de overeenkomst te ontbinden;

5.8 Advertentiekosten worden direct in rekening gebracht en worden pas geactiveerd na betaling;

5.9 Betaling van de door Worldwide Placements gestelde tarief vindt plaats op het moment dat de student, trainee of werknemer akkoord is met de stageplaats, afstudeerplaats, traineeship of arbeidsplaats, wanneer er dus sprake is van een match;

5.10 Kosten voor huisvesting, visa, reisverzekering, tickets en andere zaken komen voor rekening van de student, trainee of werknemer en kunnen niet op Worldwide Placements worden verhaald.

5.11 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Worldwide Placements verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 6 – Reisdocumenten

6.1 De opdrachtnemer is verantwoordelijk om voor aanvang van de dienst in bezit te zijn van de juiste reisdocumenten, zoals een geldig legitimatiebewijs, visum, werkvergunning en vaccinatiebewijs. Worldwide Placements informeert en adviseert de opdrachtnemer indien noodzakelijk over alle vereiste documenten, maar het aanvragen, betalen en verkrijgen van de documenten is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer;

6.1 Indien de opdrachtnemer niet in staat is om de reis, of delen hiervan te maken, door gebrek aan de juiste documenten, zijn alle consequenties de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer zelf.

Artikel 7 – Beëindiging

7.1 Ingeval van ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid kan de student voor aanvang van de dienst, de overeenkomst beëindigen. Worldwide Placements zal de bemiddelingskosten aan de opdrachtnemer terug betalen. Worldwide Placements dient door middel van een schriftelijke verklaring op de hoogte gebracht te worden. Worldwide Placements behoudt zich het recht om te beoordelen of het document voldoende is op de overeenkomst te ontbinden.

7.2 In het geval dat de opdrachtnemer na het voldoen van de bemiddelingskosten en voor aanvang van de startdatum heeft besloten de bemiddeling te annuleren als gevolg van andere oorzaken, is het aan Worldwide Placements om te beoordelen of dit een geldige reden is.

Artikel 8 – Privacy

8.1 Worldwide Placements is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van de opdrachtnemers, werkgevers, alsook van haar andere relaties en websitebezoekers van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. In onze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en leggen wij uit met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Worldwide Placements is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of andere schade wanneer de match niet de juiste blijkt te zijn. Dit geldt voor beide kanten, zowel vanuit van de opdrachtnemer als vanuit de werkgever;

9.2 Worldwide Placements is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of andere schade wanneer de student, trainee of werknemer na het tot stand komen van de match zijn afspraken geheel of gedeeltelijk niet nakomt;

9.3 Worldwide Placements is niet verantwoordelijk voor het vervangen van een student, trainee of werknemer wanneer deze zijn afspraken geheel of gedeeltelijk niet nakomt, of wanneer de match niet de juiste blijkt te zijn;

9.4 Worldwide Placements is niet verantwoordelijk voor het zoeken naar een andere stage/afstudeerplaats, traineeship of werkplek wanneer de opdrachtnemer de afspraken geheel of gedeeltelijk niet nakomt, of wanneer de match niet de juiste blijkt te zijn;

9.5 Worldwide Placements heeft geen bemoeienis met de hoogte van de vergoeding of salaris van de opdrachtnemer. Afspraken hieromtrent worden gemaakt tussen de opdrachtnemer en werkgever zonder tussenkomst van Worldwide Placements. De werkgever is aansprakelijk voor de naleving hiervan;

9.6 Worldwide Placements bemiddelt, maar is niet verantwoordelijk voor de afspraken in de contracten die worden aangegaan tussen opdrachtnemer en de overige partijen, alsmede voor het niet nakomen van de afspraken;

9.7 Worldwide Placements is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of andere schade wanneer de opdrachtnemer na het tot stand komen van de overeenkomst met de werkgever zijn afspraken geheel of gedeeltelijk niet nakomt;

9.8 Worldwide Placements is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of andere schade wanneer een partij na het tot stand komen van de overeenkomst zijn afspraken geheel of gedeeltelijk niet nakomt;

9.9 Worldwide Placements is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Worldwide Placements is uitgegaan van door of namens de opdrachtnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;

9.10 Zoals aangeven onder in onze Privacy Statement is Worldwide Placements niet verantwoordelijk voor het onheuselijk gebruik van de gegevens door derden. Indien opdrachtnemer en/of werkgever zich niet aan de afspraken houden, komen de eventuele kosten en andere schade die is ontstaan, voor rekening van de werkgever of opdrachtnemer. Worldwide Placements wordt geheel gevrijwaard;

9.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Worldwide Placements;

9.12 Indien Worldwide Placements aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, tot een maximum van € 250,-. Ook hier willen we graag benadrukken dat het tot onze service hoort om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken wanneer het niet gaat zoals afgesproken.

9.13 De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen zoals ziektekosten, visa, wettelijke aansprakelijkheid, et cetera.

9.14 De werkgever is verantwoordelijk voor creëren van de juiste arbeidsomstandigheden;

9.15 Wanneer er sprake is van een klacht over de werkzaamheden van Worldwide Placements dient deze zo snel mogelijk, binnen 2 weken, doorgegeven te worden aan Worldwide Placements, waarna de klacht in behandeling wordt genomen. Wanneer de klacht terecht is, zal Worldwide Placements hier actie op uitzetten

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de diensten, alsmede de via de website toegankelijk gemaakte informatie, zoals teksten, fotomateriaal, videomateriaal, brochures berusten bij Worldwide Placements en/of haar licentiegevers.

10.2. Ten aanzien van de door de werkgever op de website geplaatste content, verstrekt de werkgever aan Worldwide Placements een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze content openbaar te maken en te vereenvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de dienst vereist is.

10.3 Het is niet toegestaan om enige informatie die via de website toegankelijk wordt gemaakt, te kopiëren, wijzigen, downloaden, openbaar te maken of voor directe of indirecte commerciële doeleinden, of voor enig ander doeleinde te gebruiken. Tenzij Worldwide Placements of het dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

Artikel 11 – BEVOEGDE RECHTER

20.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2. Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer gevestigd is.